O Programie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Celem głównym Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności  społeczno–zawodowych  niepełnosprawnych uczestników projektu.

_____________________________________

 

ON to grupa społeczna cechująca się najniższym wskaźnikiem zatrudnienia, szczególnie zagrożona marginalizacją, stąd potrzeba dodatkowego wsparcia w/w osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Do najpoważniejszych problemów z jakimi borykają się ON należą między innymi: trudne warunki materialno–bytowe i mieszkaniowe, bariery architekt. oraz edukacyjne. Ponadto

ON napotykają trudności w uzyskaniu zatrudnienia, możliwościach rehabilitacji. czy pozyskaniu specjalistycznego. sprzętu rehabilitacyjnego. Efektem takiej sytuacji jest izolacja ON, która jest zarówno problemem społecznym, jak i psychologicznym.

W przypadku ON najistotniejsza jest integracja UP, gdyż istotnym w pracy z ON jest budowanie elementu wspólnotowości. Cykliczność spotkań buduje i wzmacnia tę strukturę. Jest ona siłą napędową  motywacji, budowania własnej wartości i wychodzenia naprzeciw swej niepełnosprawności.

 

W celu kompleksowego wsparcia osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oprócz pracy opartej na kontrakcie socjalnym (indywidualny przypadek) z min. 40 UP

zakłada się dod. wsparcie w postaci Programu na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla w/w UP oraz dodatkowo w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju z otoczeniem.

 

Celem Programu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych niepełnosprawnych  UP oraz osób z ich otoczenia.

Nastąpi ponadto:

- zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społecznej;

- zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej oraz wzrost samooceny;

- podniesienie umiejętności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;

- nabycie informacji na temat ulg i uprawnień przysługujących ON

- zapoznanie UP i osób z otoczenia z inicjatywami wspierającymi zatrudnienie ON, rozwój kulturalny, społeczny, zdrowotny, edukacyjny;

 

W ramach działań na rzecz ON realizowane będą inicjatywy lokalne w Programie na rzecz integracji społeczno-zawodowym  ON.  Możliwość dodatkowego zaangażowania w działania innych ON (nie tylko UP) daje szansę wymiany doświadczeń, podzielenia się dobrymi wzorcami, implementacji wypracowanych  rozwiązań. Z kolei zaangażowanie osób z otoczenia niepełnosprawnych spowoduje dodatkowe wsparcie, poczucie pewności, motywacji i przyczyni się do osiągnięcia celów projektowych.

 

 

Oferowane wsparcie: praca socjalna, animacja, zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, treningi, szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia i ćwiczenia rehabilitacyjne, działania integracyjne i środowiskowych (min. poprzez uczestnictwo w ofercie instytucji kulturalnych, sportowych).

 

 

Wsparcie w ramach Programu świadczą:

KADRA:

Jakub Rajski – specjalista pracy socjalnej, koordynator działań grupy

Elżbieta Grabowska – opiekun.

 

KONTAKT:

Plac Krakowski 4, 41-800 Zabrze

tel: 32/ 275-30-44

737-197-948

 

Przyjmujemy w godzinach 7:30 – 15:30

 

e-mail: efs_wyzwolenia@mopr.zabrze.pl

 

facebook: https://www.facebook.com/magneszabrze/?modal=admin_todo_tour3