O Programie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Założeniem głównym Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych jest wzrost aktywności społecznej, a następnie zawodowej niepełnosprawnych uczestników projektu. Oferowane formy wsparcia mają za zadanie ogólną poprawę funkcjonowania tejże grupy społecznej poprzez zwiększenie poczucia ich wartości, lepsze samopoczucie wynikające z poprawy kondycji zdrowotnej, jak również budowanie elementu wspólnotowości. Program ma na celu pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności pokonywania trudności dotyczących komunikacji, samokształcenia, jak również podniesienie prestiżu osób niepełnosprawnych w rodzinie, społeczeństwie.

W ramach cyklicznych spotkań o charakterze środowiskowym w 2016 roku zorganizowano między innymi:

  • cykliczne spotkania integracyjne o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym (m.in. zajęcia manualne, dziennikarskie, z zakresu praw pacjenta i przepisów NFZ, ćwiczeń usprawniających na basenie);
  • 2 całodniowe wyjazdy integracyjne do Wrocławia i w Pieniny;
  • ognisko integracyjne, imprezę Andrzejkową;
  • oraz wiele wspólnych wyjść integracyjno-kulturalnych m.in.: do kina, muzeum, filharmonii, ogrodu botanicznego.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zorganizowanie 14 dniowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych w Darłówku.

Realizacja projektu cały czas wspiera działanie samopomocowe, czego dobrym przykładem jest od wielu lat działająca grupa samopomocowa Zabrzanka. Jako dobrą praktykę z lat ubiegłych w 2016 roku kontynuowano doradztwo indywidualne i grupowe. Działanie to cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników projektu. Ułatwia ono dostęp do informacji wszelkiego rodzaju o ulgach i przywilejach wynikających z niepełnosprawności.

Zajęcia w formie indywidualnych konsultacji, na które doradca poświęca całodniowy dyżur w każdy piątek tygodnia polegają na: nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z osobą niepełnosprawną, rozeznaniu jej potrzeb, wyjaśnieniu zapisów zawartych w orzeczeniach, zapoznaniu z symboliką schorzeń, często na poradnictwie w znalezieniu sposobu na rozwiązanie bieżących problemów.