Klub Integracji Społecznej

Podstawą działania Klubu jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 2008r. Jesteśmy członkami Konwentu CIS-KIS. Realizując swoje statutowe cele KIS współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Do zadań Klubu należy w szczególności:

 • reintegracja społeczna i zawodowa,
 • prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
 • organizowanie zadań o chrakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
 • integracja działań lokalnej społeczności,
 • opracowanie i realizacja programów pomocowych,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w akresie relizacji działań wynikajacych z procesu reintegracji społeczej i zawodowej uczestników Klubu,
 • organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

 

Zajęcia KIS

to spotkania grupowe oraz rozmowy doradcze i konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone przez psychologów, konsultantów ds. doradztwa zawodowego oraz pracowników socjalnych są pogrupowane w trzy główne bloki tematyczne:

 • warsztaty doradztwa zawodowego,
 • psychoedukację,
 • edukację społeczną..

Z KIS współpracują również: prawnik, położna, lekarz, terapeuta uzależnień, którzy służą specjalistyczną wiedzą naszym uczestniczkom i uczestnikom.

Podczas przerwy w zajęciach uczestniczki i uczestnicy otrzymują poczęstunek, mają również w zależności od potrzeb zapewnione bilety, w celu umożliwienia im dojazdu do KIS środkami komunikacji miejskiej oraz możliwośc pokrycia kosztów opieki nad dziećmi na czas zajęć.

W Klubie dostępna jest codzienna prasa oraz stanowisko komputerowe z dostępem do internetu dla osób poszukujących ofert pracy.

Kto może być uczestnikiem KIS

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne , bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców Zabrza.

Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Wniosek o uczestnictwo w zajęciach kandydat składa za pośrednictwem pracownika socjalnego w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społeczej właściwym ze względu na miejce zamieszkania uczestnika.

Okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społeczemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakonczeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 4. chorzy psychicznie,w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychiczego
 5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

Obowiązki Uczestnika Klubu Integracji Społecznej

1.Uczestnik jest zobowiązany do aktywngo uczestniczenia w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do:

a) powstrzymywania się od spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających na terenie klubu;

b) powstrzymywania się od palenia tytoniu na terenie Klubu

c) podpisywania list obecności na zajęciach warsztatowych, samopomocowych, edukacyjnych, aktywizacyjnych i innych;

d) powściągliwości wobec wyrażanej krytyki i sądów dotyczących pogladów i zachowania innych ludzi;

e) usprawiedliwiania nieobecności;

f) wypełniania ankiety ewaluacyjnej;

g) zaakceptowania norm wytworzonych wspólnie przez uczestników Klubu;

h) współpracy i współdziałania przy realizacji programu;

i) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek

j) przestrzegania zasad współżycia społecznego

k) poufności i ochrony danych osobowych uczestników

Zaprzestanie udziału w zjęciach Klubu następuje w przypadku:

a) złożenia pisemnego oświadczenia przez uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;

b) stwierdzenia przez Kierownika, że nastąpiło uporczywe naruszanie postanowień Regulaminu przez uczestnika;

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

c) Nieobecność uczestnika może być usprawiedliwiona jeżeli wynika z ważnych powodów, np. choroba czy zdarzenia losowe. W przypadku choroby uczestnik jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Za zniszczone mienie Klubu uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości spowodowanych strat.

Uczestnikiem KIS nie może być osoba która ma prawo do:

 1. zasiłku dla bezrobotnych,
 2. zasiłku przedemerytalnego,
 3. świadczenia przedemerytalnego,
 4. renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy
 5. emerytury,
 6. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego