Klub Integracji Społecznej

Podstawą działania Klubu jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 2008r. Jesteśmy członkami Konwentu CIS-KIS. Realizując swoje statutowe cele KIS współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi  organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Do zadań Klubu należy w szczególności:

 • reintegracja społeczna i zawodowa,
 • prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
 • organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
 • integracja działań lokalnej społeczności,
 • opracowanie i realizacja programów pomocowych,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu,
 • organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

 

Usługi reintegracyjne

Nasze działania świadczone są kompleksowo i obejmują różne aspekty reintegracji społecznej i zawodowej. Zajęcia odbywają się w formie spotkań grupowych oraz  konsultacji indywidualnych.  Z każdym  z uczestników jest tworzona Indywidualna Ścieżka Reintegracji. W celu zbliżenia naszych uczestników do rynku pracy KIS oferuje również szkolenia zawodowe, staże, prace społecznie użyteczne oraz wsparcie przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Dużą rolę przywiązujemy do promocji zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego, edukacji regionalnej oraz umożliwiamy naszym uczestnikom skorzystanie  z szerokiej oferty instytucji kultury.

Zajęcia  prowadzone przez doświadczoną kadrę psychologów, konsultantów ds. reintegracji społecznej i doradztwa zawodowego oraz pracowników socjalnych są pogrupowane w trzy główne bloki tematyczne:

 • trening motywacyjny,
 • psychoedukację,
 • edukację społeczną i zdrowotną

Z KIS współpracują również:  położna,  terapeuta uzależnień, dietetyk, specjalista ds. wizażu            i stylizacji którzy służą specjalistyczną wiedzą naszym uczestniczkom i uczestnikom.

Podczas przerwy w zajęciach uczestniczki i uczestnicy otrzymują poczęstunek, mają również w zależności od potrzeb zapewnione bilety, w celu umożliwienia im dojazdu do KIS środkami komunikacji miejskiej oraz możliwość pokrycia kosztów opieki nad dziećmi na czas zajęć.

W Klubie dostępna jest lokalna prasa oraz stanowisko komputerowe z dostępem do internetu dla osób poszukujących ofert pracy.

Kto może być uczestnikiem KIS

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne , bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców Zabrza.

Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Wniosek o uczestnictwo w zajęciach kandydat składa za pośrednictwem pracownika socjalnego w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika.

Okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 4. chorzy psychicznie,w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

Obowiązki Uczestnika Klubu Integracji Społecznej

1.Uczestnik jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do:
 2. a) powstrzymywania się od spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających na terenie klubu;
 3. b) powstrzymywania się od palenia tytoniu na terenie Klubu
 4. c) podpisywania list obecności na zajęciach warsztatowych, samopomocowych, edukacyjnych, aktywizacyjnych i innych;
 5. d) powściągliwości wobec wyrażanej krytyki i sądów dotyczących poglądów i zachowania innych ludzi;
 6. e) usprawiedliwiania nieobecności;
 7. f) wypełniania ankiety ewaluacyjnej;
 8. g) zaakceptowania norm wytworzonych wspólnie przez uczestników Klubu;
 9. h) współpracy i współdziałania przy realizacji programu;
 10. i) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek
 11. j) przestrzegania zasad współżycia społecznego
 12. k) poufności i ochrony danych osobowych uczestników

Zaprzestanie udziału w zajęciach Klubu następuje w przypadku:

 1. a) złożenia pisemnego oświadczenia przez uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;
 2. b) stwierdzenia przez Kierownika, że nastąpiło uporczywe naruszanie postanowień Regulaminu przez uczestnika;

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

 1. c) Nieobecność uczestnika może być usprawiedliwiona jeżeli wynika z ważnych powodów, np. choroba czy zdarzenia losowe. W przypadku choroby uczestnik jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Za zniszczone mienie Klubu uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości spowodowanych strat.

Uczestnikiem KIS nie może być osoba która ma prawo do:

 1. zasiłku dla bezrobotnych,
 2. zasiłku przedemerytalnego,
 3. świadczenia przedemerytalnego,
 4. renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy
 5. emerytury,
 6. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

 

 

 

Kadra

Kierownik KIS

 • Maria Kowalczyk - Cichy


Specjalista Pracy Socjalnej

 • Andrysiak Izabela
 • Karina Kukuła-Wielgus


Psycholog

 • Joanna Cebula
 • Agata Zasada


Konsultant ds. reintegracji społecznej i doradztwa zawodowego

 • Magdalena Dyrda
 • Joanna Walczak
 • Aleksandra Mordel


Obsługa Prac Społecznie - Użytecznych

Referent

 • Agnieszka Grzyb

Inspektor

 • Adrian Barszcz

 

Kontakt

Klub Integracji Społecznej
Godziny otwarcia:
pon, śr, czw, pt: 7.30-15.30
wt: 7.30-18.00

Plac Krakowski 4, 41-800 Zabrze

tel.: 32 275 06 93,
fax 32 275 30 44
e-mail: kis@mopr.zabrze.pl

Profil na Facebook:
https://www.facebook.com/KISZabrze

Prace społecznie - użyteczne
ul. Wyzwolenia 7, Zabrze;
tel.: 32 271 64 31 wew. 48, 603 602469 , 609 610 679
e-mail: psu@mopr.zabrze.pl

konsultant ds. doradztwa zawodowego i reintegracji społecznej
ul. Wyzwolenia 7 pok . nr 4a
tel. 322716431 wew.75
e-mail: kistrenerpracy@mopr.zabrze.pl

konsultanci ds. doradztwa zawodowego  i reintegracji społecznej
e-mail:
kispracownicy@mopr.zabrze.pl,

specjaliści pracy socjalnej
e-mail: kispracownicysocjalni@mopr.zabrze.pl

 

 

Prace społecznie użyteczne

Instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku
w szczególności - osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy według listy sporządzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz., 1065 z późn. zm ) – art. 2 ust.1 pkt. 23a i ust. 3, art. 73a,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.. U. z 2017 r., poz. 2447),
 • ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) – art. 8 ust.4 i art. 11 ust. 2

Organizacja prac społecznie użytecznych

Na 2018 roku utworzono 140 miejsc w 71 podmiotach, w jednostkach miejskich i organizacjach
z zakresu III sektora na okres od 01 lutego do 30 listopada.

Prace Społecznie Użyteczne stanowią także wkład własny Ośrodka w projekt  współfinansowany
z Funduszy Europejskich pn. „Drogowskaz”, w którym w ramach "Programu Aktywiacja
i Integracja" uczestniczyć będzie do 20 osób. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane
w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie w okresie
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem prac w godzinach nocnych. Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niżej niż 8,10 zł za godzinę - 60% tej kwoty pochodzi z Funduszu Pracy, 40% wydatków ponosi Gmina. Świadczenie to podlega waloryzacji, nie jest ono opodatkowane.

Pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą bezrobotną na podstawie skierowania starosty (urzędu pracy) nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego.


Zobowiązania gminy lub podmiotu

 • stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
 • uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
 • pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
 • zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • zobowiązanie wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie
  i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,
 • zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.


Zobowiązania osoby bezrobotnej

Za nie stawienie się do pracy lub naruszenie porządku w miejscu pracy podopieczny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego co za tym idzie nie może wykonywać w tym czasie prac społecznie użytecznych.

Zapraszamy do współpracy w organizowaniu prac społecznie użytecznych

Prace Społecznie Użyteczne na skutek skierowania przez starostę organizowane są przez gminę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych, w instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celach maksymalizacji zysku tj. jednostki organizacyjne utworzone przez gminę (szkoły, domy kultury, przedszkola).

Jednostka powinna posiadać wpis do KRS, siedzibę lub oddział na terenie Zabrza, wywiązywać się z obowiązków wobec organu nadzorującego, nałożonych przez ustawy na podstawie których działają. Przewidywany okres programu to 10 miesięcy. Ta forma aktywizacji skierowana jest do osób bezrobotnych, ma na celu przygotować ich do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy. Bezrobotni mogą wykonywać prace renowacyjne, porządkowe, naprawcze i inne.

Absolwenci PSU mogą stanowić źródło rekrutacji dla pracodawców poszukujących sprawdzonych pracowników. PSU to szansa dla bezrobotnych na aktywizację i integrację oraz bezpłatne wsparcie kadrowe dla instytucji. PSU może też wspomagać rozszerzanie działalności lokalnych stowarzyszeń statutowo zajmujących się pomocą charytatywną.
W miesiącu październiku ukażą się bliższe informacje na temat naboru jednostek chętnych do przystąpienia do PSU w lokalnej prasie i na stronach internetowych MOPR, PUP i UM.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 32 271-64-31 wew. 48 lub Agnieszka Grzyb kom. 609-610-679 oraz Adrian Barszcz kom. 603-602-469.

 

Zapraszamy do współpracy w organizowaniu prac społecznie użytecznych

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych, instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej, nie działające w celach maksymalizacji zysku tj. jednostki organizacyjne utworzone przez gminę (szkoły, domy kultury, przedszkola).

Jednostka powinna posiadać wpis do KRS, siedzibę lub oddział na terenie Zabrza, wywiązywać się z obowiązków wobec organu nadzorującego, nałożonych przez ustawy na podstawie których działają. Przewidywany okres programu to 10 miesięcy. Ta forma aktywizacji skierowana jest do osób bezrobotnych, ma na celu przygotować ich do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy. Bezrobotni mogą wykonywać prace renowacyjne, porządkowe, naprawcze i inne.

Absolwenci PSU mogą stanowić źródło rekrutacji dla pracodawców poszukujących sprawdzonych pracowników. PSU to szansa dla bezrobotnych na aktywizację i integrację oraz bezpłatne wsparcie kadrowe dla instytucji. PSU może też wspomagać rozszerzanie działalności lokalnych stowarzyszeń statutowo zajmujących się pomocą charytatywną.
W miesiącu październiku ukażą się bliższe informacje na temat naboru jednostek chętnych do przystąpienia do PSU w lokalnej prasie i na stronach internetowych MOPR, PUP i UM.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 32 271-64-31 wew. 48 lub Agnieszka Grzyb kom. 609-610-679 oraz Adrian Barszcz kom. 603-602-469.